ศพบอก Bill Bass

ISBN:

Published: September 2014

Paperback

255 pages


Description

ศพบอก  by  Bill Bass

ศพบอก by Bill Bass
September 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 255 pages | ISBN: | 8.18 Mb

ในวงการนิติวิทยาศาสตรของโลก ดร.บิลล แบส ถือวาเปนผูมีชือเสียง โดยเฉพาะในฐานะของผูกอตัง บอดีฟารม ซึงเปนสถานทีสำหรับวิจัยการเนาสลายของศพแหงแรกของโลก ซึงความรูและผลวิจัยจากการคนควาทดลองในบอดีฟารม ชวยใหสามารถไขปริศนาในคดีตางๆ ทีซับซอน จนบางครังไมนาเชืMoreในวงการนิติวิทยาศาสตร์ของโลก ดร.บิลล์ แบส ถือว่าเป็นผู้มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในฐานะของผู้ก่อตั้ง บอดี้ฟาร์ม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับวิจัยการเน่าสลายของศพแห่งแรกของโลก ซึ่งความรู้และผลวิจัยจากการค้นคว้าทดลองในบอดี้ฟาร์ม ช่วยให้สามารถไขปริศนาในคดีต่างๆ ที่ซับซ้อน จนบางครั้งไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถหาคำตอบได้ ในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะพบกับเรื่องจริงที่เหมือนกับนิยายสืบสวน การค้นหาความจริง และความช่วยเหลือจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ศพบอกเล่า ความจริง ในอดีตที่เกิดขึ้น จึงให้ทั้งความรู้เชิงสารคดี และความสนุกสนานตื่นเต้นจากเหตุการณ์จริงไปพร้อมๆ กัน© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ศพบอก":


kawasaki-team.eu

©2009-2015 | DMCA | Contact us